Sammendrag

Følgende vil forklare stegene for å sette opp kursfullføring i et bestemt kurs:

 1. Aktivere fullføringsporing i kurset
 2. Fullføring av hver aktivitet
 3. Kursfullføring
 4. Progresjonsblokken
 5. Vis kursrapport
 6. Sette ståkarakter

Aktivere fullførtsporing i kurs

Dette gjøres ved å gå til kursinnstillingene og sette innstillingen "Aktivere fremdriftssporing" til Ja.

Fullførtbetingelser for hver aktivitet

For å gjøre dette må du gå til innstillingene for hver aktivitet og gå til undermenyen "Aktivitet fullført". Der må du først velge hvordan betingelsene skal oppfylles fra nedtrekksmenyen "Fullførtsporing". Du kan der velge mellom de 3 valgene:

 • Ikke bruk fullførtsporing
 • Studenter kan manuelt merke aktiviteten som fullført - Her må deltakerne selv krysse av for når aktiviteten skal regnes som fullført. Dette kan de gjøre uten å ha åpnet den.
 • Merk aktiviteten som fullført når betingelsene er oppfylt - Her vil aktiviteten automatisk markeres som fullført når betingelsene som du spesifiserer lengre ned er oppfylt.

Ulike aktiviteter vil ha tilgang til ulike betingelser. F.eks. kan man i Quiz og Leksjon kreve at deltakeren skal oppnå en viss karakter, mens man i Forum kan kreve at deltakeren skriver et visst antall innlegg. De fleste av disse betingelsene er ganske selvforklarende, men vi skal forklare hvordan de mest brukte betingelsene fungerer.

 • Visning påkrevd - Denne betingelsen er tilgjengelig for alle aktiviteter og den krever bare at deltakeren har åpnet aktiviteten. Dersom en aktivitet har aktivert "Visning påkrevd" og fullførtsporingen for aktiviteten nullstilles må alle deltakerne åpne aktiviteten på nytt
 • Trenger karakter - Om denne aktiveres må deltakeren oppnå en karakter. Det har ikke noe å si hvilken karakter som oppnås. Dersom denne brukes må du passe på at det faktisk er mulig å oppnå en karakter i aktiviteten. Dersom det er satt en ståkarakter og dette kravet er aktivert vil deltakerne få grønn hake dersom de oppnår ståkarakteren og rødt kryss ellers. Merk at selv om deltakeren får rødt kryss vil aktiviteten likevel regnes som fullført i kursfullføringsbetingelsene.
 • Krev ståkarakter - For at denne skal aktiveres må "Trenger karakter" også være aktivert og du må i tillegg ha satt en ståkarakter. Dersom deltakeren oppnår ståkarakteren vil aktiviteten merkes av med grønn hake (nytt i 3.4) og dersom ståkarakteren ikke oppnås vil det fortsatt bare vises en tom ramme. I kursfullføringsbetingelsene regnes dette kravet bare som fullørt dersom ståkarakteren er oppnådd og vi anbefaler derfor dette kravet for alle aktiviteter der det kreves ståkarakter.

Vi anbefaler at det krysses av for så få betingelser som mulig. Dersom man f.eks. krysser av for "Trenger karakter" bør man altså ikke krysse av for "Visning påkrevd" i tillegg.

Fullførtsporing

Fullførtsporing gjøres på to nivåer. Man setter først opp fullførtbetingelser for hver aktivitet og deretter settes det opp fullførtbetingelser for kurset som helhet. Det er viktig at dette gjøres riktig før kurset lanseres for om det endres på senere kan det skape problemer. Dette gjelder spesielt dersom det er viktig at kursfullføringsdatoen er riktig eller om fullførtdata sendes til andre systemer.

Fremgangsmåte for oppsett av fullførtsporing

Når du skal sette opp fullførtbetingelsen er det greit å gjøre det i riktig rekkefølge slik at du slipper dobbeltarbeid. Det anbefales derfor at fullførtbetingelsen settes opp til slutt slik at alt kursinnhold er på plass før fullførtbetingelsene settes opp. Anbefalt rekkefølge er derfor:

 1. Aktivere fullførtsporing i kurset (som standard er dette aktivert)
 2. Sette opp fullførtbetingelsene for hver aktivitet
 3. Sette opp fullførtbetingelsene for kurset som helhet
 4. Legge til progresjonsblokken (valgfritt)
 5. Sjekke kursfullføringsrapporten

Kursfullføringsbetingelser

For å sette opp kursfullføringsbetingelsene må du stå på kurssiden og klikke på tannhjulet oppe til høyre og velge "Kursfullføring". Du vil nå se en rekke undermenyer og hver undermeny representerer en betingelse. Under Generelt kan du velge om alle betingelsene der det er satt opp krav skal oppfylles eller om det er nok at en av dem oppfylles for at kurset skal regnes som fullført. Normalt vil man sette at alle betingelsene må oppfylles, men for noen kurs kan det være aktuelt å velge at enten må alle aktivitetene fullføres eller man kan ha manuell fullføring (der f.eks. en superbruker kan markere kurset som fullført).

Under menyen "Betingelse: Aktiviteter fullført" må du krysse av for de aktivitetene som skal telle med i kursfullføringen. Det er bare aktiviteter som det er satt opp aktivitetsfullføring for som kommer opp i denne listen. Her kan du også velge om alle valgte aktiviteter må fullføres eller om det er nok at en av dem er fullført.

Under menyen "Betingelse: Fullføring av andre kurs" kan du merke av for andre kurs som må fullføres for at dette kurset skal regnes som fullført. Kun kurs der det er satt opp kursfullføringsbetingelser vil vises i denne lista. Også har kan du velge om alle valgte kurs må være fullført eller om det er nok at et av dem er fullført.

Under menyen "Betingelse: Kurskarakter" kan du angi at kurskarakter skal være en avhengighet ved oppsett av kursfullføring. Dette kan være snittet for kurset som helhet, eller bare noen av aktivitene kan telle med som kurskarakter. Dette gjør du svært fleksibelt rett i karakterboka for kurset.

De øvrige betingelsene er forholdsvis selvforklarende eller lite brukt og blir derfor ikke forklart her

Progresjonsblokken

Progresjonsblokken gir hver enkelt deltaker en oversiktlig fremstilling av hvilke krav i kursfullføringen de har fått godkjent og hvilke som mangler. For en administrator vil den også gi en oversikt over alle aktivitetene brukerne har fullført.

For å legge til progresjonsblokken på kurssiden må du være inne på et bestemt kurs og slå på redigering. Helt nederst i venstremenyen vil du finne "Legg til en blokk". I nedtrekksmenyen i blokken ”Legg til...” velger du Progresjon. La redigering fortsatt være slått på, og klikk på progresjonsblokken og dra den dit du ønsker å plassere den på kurssiden.

Vis kursrapport

Dette steget er ment som en sjekk på at alle krav du ønsker å stille for kursfullføring er tatt med. Etter at progresjonsblokken er lagt til i kurset trykker du på ”Show course report” i denne blokken. Du vil nå få opp en oversikt med alle aktiviteter og krav som er satt opp for kursfullføringen.

Kursfullføringsrapporten kan lastes ned som CSV-fil eller i Excel-format.

MERK: For Mac må du bearbeide denne nedlastede fila for å få riktig tegnsett ved import til Excel. Når den er lastet ned åpnes den i en editor for ren tekst, f.eks. TextMate og en lagrer med nytt navn. Da får du valget om hvilket tegnsett du vil bruke. Velg "Western - ISO Latin 1".

Når du bruker import-funksjonen i Excel velger du tegnsettet "Windows ANSI". Da får du med deg korrekt ÆØÅ. Snodig at tegnsett fortsatt skal være et problem, men sånn er det, dessverre.

MERK 2: Excel har noen ganger problemer med å åpne kursfullføringsrapporten korrekt, og man får bare opp en feilmelding om at Excel tror det er en SYLK-fil. Det går fint å åpne fila i et annet regneark-program.