Skip to main content

eFaktor supportavtale

 

1. Parter

Denne avtalen gjelder mellom eFaktor AS og Kunden som benytter eFaktor AS sine tjenester. eFaktor AS, heretter kalt eFaktor, er en norsk e-læringsleverandør som tilbyr e-læringstjenester og tjenester på åpen kildekode-LMS til partnere og sluttkunder.

 

2. Generelt

eFaktor forplikter seg til å gi support og å gjennomføre vedlikehold i hendhold til det som er nedtegnet i denne support og vedlikeholdsavtalen.

Avtalen inneholder support og vedlikehold av LMSet, samt vilkår for gjennomføringen av avtalen. Utover det som er gitt i denne avtalen gjelder de generelle bestemmelser som er inngått i hovedavtalen.

 

3. Support

Etter avtale mellom Kunden og eFaktor forplikter eFaktor seg til å gi support etter medgått tid. Supportavtalen gir tilgang til eFaktors supportweb.

 

4. Supportens innhold.

eFaktor forplikter seg fra kontraktens signering å gi support ved direkte henvendelse på epost til support@efaktor.no og telefonhenvendelser. eFaktor forplikter seg til å svare innen 2 arbeidsdager. Respons innen 2 arbeidsdager betyr at eFaktor forplikter seg til å behandle henvendelsen innen 2 arbeidsdager.

Medgått tid faktureres etter 15-minuttersintervaller. Timeprisen for supporttjenesten er på kr 995,- eks. mva.

 

5. Begrensninger

eFaktor forplikter seg kun til å gi support ved henvendelser fra de hos Kunden som har administratorkurs eller tilsvarende kompetanse i LMSet.

 

6. Driftsforstyrrelse

Om det skulle forekomme driftsforstyrelser hvor installasjonen har sluttet å fungere forplikter eFaktor seg til å hjelpe kunden øyeblikkelig. eFaktor bistår på virkedager på tlf: 41 42 15 30, innenfor kontortid mellom 0800 til 1600.

Øyeblikkelig support utover kontortid vil bli gitt  til registrerte administratorer på tlf: 995 95 222 etter deres hostingavtale med Kunden.

 

7. Kundens forpliktelser

Kunden forplikter seg til å forta sikkerhetskopiering av kurs, inkludert logger og brukere før store endringer gjennomføres i kurset. Om dette ikke gjøres er det på kundens risiko at kurs kan bli tilbakestilt så mye som er nødvendig for at kurset igjen skal fungere. Dette kan føre til tap av data.

 

8. Vedlikehold

eFaktor tar i avtaleperioden ansvar for og forplikter seg til å foreta oppdateringer og oppgraderinger minimum to ganger i året, med mindre kritiske sikkerhetsfikser gjør det nødvendig å oppdatere oftere. Kritiske sikkerhetsfikser, som kommer fra moodle.org kan kunden ikke la være å oppdatere. Da dette går på sikker bruk av programvaren.

Betaling for vedlikeholdsarbeidet skjer etter medgått tid. Timeprisen for vedlikeholdstjenesten er på kr 995,- eks. mva.

 

9. Ansvarsbegrensning


Force majeure


Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel.

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.


Efaktors ansvar:

eFaktors økonomiske ansvar i denne kontrakten avgrenses til påløpt fakturasum siden forrige faktura.

 

10. Betaling

Betalingsvilkår

Fra kontraktens signeringsdato faktureres support og vedlikehold månedlig etterskuddsvis etter medgått tid. Faktura blir dersom annet ikke er avtalt utsendt pr post.

Forsinkelsesrente

Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid har eFaktor krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven).

Ved et eventuelt betalingsmislighold

Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 (tretti) kalenderdager fra forfall, kan eFaktor sende skriftlig varsel til Kunden om at avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 60 (seksti) kalenderdager etter at varselet er mottatt.

Heving kan ikke skje hvis Kunden gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens utløp.

 

11. Prisregulering

Oppgitte priser ligger fast i 2 år. Deretter forbeholder eFaktor seg retten til årlig justere priser i forhold til konsumprisindeksen pr. dato avtalen ble inngått. http://ssb.no/kpi/